Přejít na obsah
Poněkud bláznivý rok 2015-2016 v ZUŠ Mšeno

Poněkud bláznivý rok 2015-2016 v ZUŠ Mšeno

Je zřejmé, že jsme jako ZUŠka, někdy na začátku školního roku 2015-2016, vstoupili bůhvíjak a bůhvíkudy do jiného časového prostoru, než v jakém se tento svět běžně pohybuje. O co jde: poslední týden v srpnu 2015 proběhl jako přípravný; rozvrhli jsme si koncerty, výstavy, soutěže, vernisáže, žádosti o granty, zájezdy, interní večery, ateliéry, kovařinu, sklárnu, korepetice, postupové zkoušky..., a přišlo září a s ním začátek realizace toho všeho.

Když jsme otočili list kalendáře na další měsíc, nebyl tam říjen, nýbrž květen. Kdybychom neměli v rukou diplomy a medaile ze soutěží, vyúčtování grantů a programy proběhlých koncertů či výstav, tedy důkazy, že se všechno doopravdy uskutečnilo, musili bychom to považovat za sen.

Zřejmě za to může bláznivost, o které Erasmus Rotterdamský ve své Chvále bláznivosti z roku 1511 píše takto: „Také to bych chtěla hned říci: všechny znamenité činy byly vykonány jen na můj popud a všechna znamenitá umění byla vynalezena jen z mého podnětu.“ Tato renesanční učebnice o tom, kterak na svět hledět s nadhledem, je jedním ze základních pramenů umělecké výuky v naší škole. Zdá se tedy, že bláznivost se postarala o to, že tento končící školní rok můžeme označit adjektivem – bláznivý. Nyní podrobněji o tom, jak se bláznivost projevila v obou uměleckých oborech ZUŠ Mšeno, tedy v oboru výtvarném a v oboru hudebním.


Výtvarný obor ZUŠ Mšeno v roce 2015-2016
Cílem umění je dělat člověka šťastným.“ (Michelangelo Buonarroti)

Středobodem zájmu výtvarného oboru bylo, je, a bude směřování k řemeslné preciznosti až dokonalosti, která může být v budoucnu korunována uměleckým puncem. Orientujeme se na tradiční řemeslné obory a jejich materiály, které jsou spjaté s uměním a historií naší země: kovářství, sklářství, restaurátorství (sgrafito, mozaika), grafika (nově i počítačová) a fotografie. Kouzlo umělecké tvorby nezná hranic, inspiruje žáka k práci s cíleným zdokonalováním sebe sama, vposledku ke kultivovanému projevu, jímž obohacuje prostředí, v němž se pohybuje. Veliké kouzlo nastává v kombinaci technik a materiálů. V tom jsme konkurence schopní a výjimeční.

Jeden z příkladu tohoto tvrzení: ZUŠ Mšeno získala v loňském roce Cenu poroty na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě v Lidicích, jež byla udělena za výjimečnou výtvarnou kolekci a také za dlouholetou kvalitní a systematickou práci s dětmi. V letošním 44. ročníku Lidice 2016, s tématem Škola? Vzdělání!, přepsala naše ZUŠka statistické tabulky celé historie soutěže v počtu získaných ocenění. Překonali jsme i loňský fenomenální úspěch. To, co je pro většinu ostatních těžko dosažitelným kritériem, stalo se pro nás standardní normou. Pastelkový svět ze Mšena (Colours design Mšeno) se propracoval na oficiální pozvánky, katalogy a plakáty soutěžní výstavy, zasílané do celého světa. Pravidelně dvakrát do měsíce probíhají od října do června kurzy kovařiny s mistrem kovářem Lubošem Martínkem, nově s Jaromírem Hoškem. Pravidelně tvoříme ve Sklárně Ajeto Lindava, umělecky spolupracujeme se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou v Kamenickém Šenově, nejstarší uměleckou sklářskou školou na světě. Naším nejbližším partnerem je Domov seniorů ve Mšeně. Děkujeme především paní ředitelce Bc. Blance Dvorščíkové, MBA. Již šestým rokem pořádáme Výtvarnou prázdninovou školu pro žáky školy ve Mšeně a v Mělníku, o kterou je rok od roku větší zájem.

Být na výsluní, nese velkou odpovědnost za kvalitu odvedené práce. To by ale nebylo možné bez profesionálního pedagogického sboru. Máme v tomto smyslu na paměti slova amerického spisovatele Charles Farrar Browna: Průměrný učitel vypravuje. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ Děkuji žákům a pedagogům za vzornou reprezentaci školy v letošním roce. Jmenovitě Mgr. Štěpánce Hlavaté, Monice Chmelařové a Mgr. Aidě Líhové-Legnerové. Překonat sám sebe, znamená pro svoji tvorbu hořet a zapálit touhu i v ostatních. Být lepším než v předchozím díle, klást si odvážnější cíle, vzít na sebe riziko spoluodpovědnosti nejen za úspěch, ale také za jeho protipól.


Výčet hlavních akcí výtvarného oboru:
1. exkurze do Muzea Karla Zemana v Praze, 22. října.
2. výstava Proměny v galerii Novanta v Mělníku, 5. listopadu.
3. workshop Fenomén českého sklářství 6. listopadu a 15. ledna
4. Světluška pro Mšeno se Svatomartinským lampionovým průvodem, 14. listopadu.
5. Betlém v Domově seniorů ve Mšeně, 26. listopadu.
6. výstava Advent v Byšicích, 30. listopadu.
7. Vánoční výstavy na radnicích Mšeno a Mělník, prosinec.
8. výstava Rybičko zlatá přeju si.... Mekuc v Mělníku, 8.prosince.
9. soutěž VO ZUŠ - Colours design Mšeno, 11.února.
10.restaurátorský workshop Orbis pictus – sgrafita ve Mšeně, 13. února.
11. sklářský workshop Odkaz J. A. Komenského ve Sklárně Ajeto v Lindavě, 19. února.
12. grant Královny věnných měst - předání královen na radnici v Mělníku, 23. března.
13. workshop grafiky a kovařiny ve Mšeně – spolupráce se ZUŠ Klášterec nad Ohří,
      8.-9. dubna.
14. výstava Cesty k moři na radnici ve Mšeně, 15. dubna.
15. soutěž Kalendář 2016 v Praze, zvláštní cena poroty – Cena pro nejmladší talenty –
      ve výtvarném umění, 11. května.
16. výstava Benátky v galerii Novanta v Mělníku, 11. května.
17. soutěž Youngfoto 2016 v Moravské Třebové – tři medaile, 20. května
18. výstava MDVV Lidice 2016 – pět individuálních medailí, sedm medailí za kolekci, 31.5.
19. výstava grafik – Noc kostelů ve Mšeně, 10. června.
20. výstava Karel IV. očima žáků, soutěž MŠMT v Praze, 15. června.
21. soutěž Miss úlet – návrhy šatů netradiční módy v Pohořelicích, 23. června.

Hudební obor ZUŠ Mšeno v roce 2015-2016
Život už mě dávno přesvědčil, že hudba a poesie jsou na světě to nejkrásnější, co nám život může dát. Kromě lásky ovšem.(Jaroslav Seifert: Býti básníkem)

Také v hudebním oboru se školní rok nesl především na vlnách soutěží. Umělecká soutěž je pro studenta umělecké disciplíny tímtéž, čím je pro sportovce turnaj, závod či zápas. V izolaci není možné dosáhnout nadprůměrných výsledků, neboť mladý umělec (nebo sportovec) nevnímá proporce vlastní zodpovědnosti a pracovitosti, pokud nejsou konfrontovány s výsledky stejně starých žáků. Koncertní vystoupení může v procesu sebereflexe působit jen zčásti, a to ještě s nebezpečím, že klamavě. Plácání po ramenou, chvály a uznání, působí pochopitelně povzbudivě a nikdy jich není dost, zvláště pro mladého umělce, avšak takové hodnocení je zpravidla nadsazené.

Soutěžní klání v sobě zahrnuje ještě jeden důležitý aspekt: kromě brilantního technického nastudování skladby je nutné do vystoupení vložit přesvědčivou uměleckou kvalitu. V krasobruslení se například hodnotí technika jízdy a umělecký dojem, při pěveckých soutěžích se hodnotí technika zpěvu, výslovnost textu, intonace, a především umělecký přednes příběhu, který pěvec přednáší v textu. Zde nestačí píseň pouze odstát.

Dostávám se tak k citátu Jaroslava Seiferta z úvodu tohoto článku: spojením hudby a poezie vzniká píseň. A píseň, to je vždy příběh: o lásce, o touze, o životě, o smrti, o květině, o člověku. Mladý zpěváček musí umět rozehrát v sobě všechny emoce, o nichž zpívá, a musí o svých kvalitách přesvědčit odbornou porotu složenou z vynikajících odborníků. Pochopitelně, že nejdůležitějším prvkem hudebního pracoviště je svědomitost, poctivost a kooperace všech vyučujících i studujících, násobená vzájemnou důvěrou. A jedině na tomto základě je možné vstupovat do jinočasového prostoru, v němž se montují snové konstrukce.

Děkuji Jiřímu Koryntovi, Karlu Horňákovi a Pavlu Šebestovi za vynikající výsledky v hudebním oboru ZUŠ Mšeno. Děkuji také všem žákům a jejich rodičům. Výčet, který níže předkládám, obsahuje pouze větší akce.

1. vystoupení v sále radnice ve Mšeně, 14. září.
2. ve dnech 16.-18. října se v Praze konala Písňová soutěž Bohuslava Martinů, které se  účastnili dva žáci naší školy.
3. vystoupení v rámci slavnostního zasedání baráčníků ve Mšeně, 7. listopadu.
4. 14. listopadu jsme organizovali koncert ve Mšeně pro Světlušku.
5. 18. listopadu jsme provedli hudební revue S operou se děti neperou v divadelním sále Masarykova kulturního domu v Mělníku, kterou navštívilo více něž 300 dětí z mělnických základních škol.
6. 27. listopadu jsme revue zopakovali v aule Základní školy Mšeno.
7. vystoupení na radnici v Mělníku, 2. prosince.
8. vánoční koncert v sále radnice ve Mšeně, 14. prosince.
9. 25. ledna 2016 jsme v ZUŠ Mšeno organizovali okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na
Elektronické klávesové nástroje. Kateřina Sochorová ze třídy Karla Horňáka postoupila
do krajského kola.
10. 22. března se v Kralupech konalo krajské kolo soutěže MŠMT, Kateřina Sochorová
obsadila třetí místo.
11. 19. března se v ZUŠ Mšeno konal první ročník Dětské pěvecké soutěže Josefa Křičky.
Účastnilo se čtrnáct pěvců ve věku od 9 do 12 let z jedenácti Základních uměleckých škol. První místo obsadila Karolína Štolbová, čestné uznání získala Anna Machová, obě z pěvecké třídy ZUŠ Mšeno.
12. vystoupení na radnici v Mělníku, 23. března.
13. jarní koncert v sále radnice ve Mšeně, 11. dubna.
14. ZUŠ Mšeno organizovala přednášku kapitána lodi La Grace v sále radnice ve Mšeně,15. dubna.
15. Duškova pěvecká soutěž, AMU Praha, 30. dubna. ZUŠ Mšeno reprezentovali: Anna
Machová, Karolína Štolbová a Adam Dvorščík. Posledně jmenovaný získal třetí místo.
16. 9.-13. května se konaly talentové zkoušky do hudebního oboru. Navštívilo je více než 40 dětí. 36 dětí postoupilo do užšího výběru.
17. vystoupení u příležitosti 105 let baráčníků ve Mšeně, 21. května.
18. 3.-5. června se účastníme soutěže Pražský pěvec, kterou organizuje Dětská opera
Praha. Naši školu reprezentují: Eliška Nováková, Karolína Štolbová, Adam Dvorščík a Anna Machová. V loňském ročníku obsadil Adam Dvorščík druhé místo.
19. slavnostní koncert laureátů Duškovy pěvecké soutěže, Bertramka Praha, 12. června,
zpívá Adam Dvorščík, přenáší ČR-Vltava.
20. vystoupení v rámci akce Na Kokořínsko s párou, 18. června.
21. slavnostní koncert 20. června, sál radnice ve Mšeně, vyhodnocení školního roku, předání ocenění nejlepším žákům.
22. letní koncert, 27. června, sál radnice ve Mšeně.

Na závěr

V letošním roce 2016 se celosvětově uznávaná česká pěvkyně Magdalena Kožená rozhodla osobně podpořit základní umělecké školy v České republice. Založila Nadační fond, který v rámci cílených aktivit napomůže zviditelnění tohoto unikátního systému uměleckého vzdělávání, dalšímu růstu uměleckých talentů a podpoří ZUŠky v jejich nadstavbových aktivitách. Záštitu nad projektem převzaly významné kulturní osobnosti, například šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek nebo šéfdirigent Berlínské filharmonie Simon Rattle. Na webových stránkách projektu čteme: V České republice funguje 488 základních uměleckých škol, ve kterých studuje 247 tisíc žáků. Představují nenahraditelné prostředí, kde se děti setkávají s uměním a mají příležitost jej systematicky poznávat. Zušky jsou unikátním zázemím pro rozvíjení kulturnosti české společnosti. Magdaléna Kožená k tomu dodává: Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“

Mgr. Čeněk Hlavatý, ředitel ZUŠ Mšeno
PhDr. Josef Šebesta, Ph.D., vedoucí hudebního oboru

Publikováno dne: 25.05.2016

Přílohy:

Školní noviny

» Žádné aktuality nebyly nalezeny.

Školní kalendář

 
je výběrem nejlepších prací za uplynulý rok. 
Podívejte se.

Používáme informační systém IZUŠ
logo19-bila